19 – 20 czerwca 2017 r., Solina

XXXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
XXV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

XXXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /19 czerwca 2017 r./

Podczas Obrad XXXIV OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2016 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2016 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/17w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2016
- Uchwała nr 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


XXV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /19 – 20 czerwca 2017 r./

• liczba uczestników: 110 osób
• goście: Adam Pęzioł – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Sławomir Cynkar – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w UMWP, Jalanta Tomczyk – Fila Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kamila Piech - Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW, Arkadiusz Opoń – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Piotr Karnas – Dyrektor ds. Rozwoju Trzody Chlewnej GOBARTO S.A., Jan Maciej Mądrzak, Zenon Wajda – Wiceprezesi Zarządu PGE Obrót S.A., Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Bezpośredniej Klientów Masowych oraz Kanałów Zdalnych PGE Obrót S.A., Janusz Błażej – Wiceprezes ZETO – RZESZÓW Sp. z o. o., przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów, ZETO – RZESZÓW Sp. z o. o., PGE Obrót S.A.

• Tematyka /m.in./

- Proces inwestycyjny a dokumentacja ochrony środowiska po zmianach do stycznia 2017 r.
- Najnowsze rozwiązania dotyczące współpracy na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem klientów segmentu JST
- Akcja humanitarna: Samorządowcy na ratunek życiu
- Aktualny stan wdrażania PROW na lata 2014-2020
- Państwowe Ratownictwo Medyczne – stan obecny i proponowane zmiany
- Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
- Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Podsumowanie programu „Rodzina 500 plus” w województwie podkarpackim
- Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Finansowe wsparcie dla jst w zakresie Programów rządowych i resortowych z obszaru polityki społecznej

Załączniki:

1. AKCJA HUMANITARNA - SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIUpdf ico
2. PGE Obrót S.A. - Misja oraz najnowsze rozwiązania dotyczące współpracy na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem JSTpdf ico
3. Proces inwestycyjny a dokumetacje ochrony środowiska po zmianach od stycznia 2017 r.pdf ico
4. Stan wdrażania PROW na lata 2014 - 2020 w województwie podkarpackimpdf ico
5. Wsparcie JST w ramach RPO WP 2014 - 2020pdf ico
6. Zasady udzielania pomocy finansowej przez WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
7. ZETOpdf ico
8. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019pdf ico

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Zdjęcia: PSST