DEKLARACJA PROGRAMOWA
PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

 

 • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych powstaje z woli przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego, którzy pragną dalszego rozwoju samorządności, wykorzystując 10-letnie doświadczenia reformy samorządowej. Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować cele określone w statucie stowarzyszenia, w szczególności dążyć będzie do integracji oraz społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego.
 • Fundamentem integracji będzie jedność w różnorodności poglądów. Właśnie ta różnorodność oraz tolerancja i gościnność charakterystyczne dla mieszkańców podkarpackiej ziemi, będą podstawą działań integrujących województwo.
 • Stowarzyszenie podejmie działania popularyzujące idee samorządności terytorialnej wśród mieszkańców naszego regionu.
 • Stowarzyszenie zajmować będzie stanowiska we wszystkich ważnych sprawach publicznych naszego województwa.
 • Stowarzyszenie będzie się angażować w publiczną debatę dotyczącą rozwoju regionalnego - w tym strategii, programów wojewódzkich oraz kontraktów dla województwa - w celu przełamania dotychczasowego modelu zabiegania przez samorządy o dotacje u zasobnych dysponentów centralnych. Działania te zmierzać będą do stworzenia społecznie akceptowalnej wizji regionu oraz mobilizowania środowisk opiniotwórczych do myślenia w kategoriach naszego województwa podkarpackiego.
 • Stowarzyszenie służyć będzie wszystkim działaniom mającym na celu poprawę stanu gospodarki województwa.
 • Stowarzyszenie upatruje szansę rozwoju województwa we wszelkich formach aktywizacji turystyki, dlatego zamierza współtworzyć i odgrywać znaczącą rolę w działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
  Stowarzyszenie wspierać będzie rozwój nauki i szkolnictwa - dostosowanych do realnych potrzeb województwa - jako istotnych elementów przeciwdziałania bezrobociu.
 • Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu sprawować będą mecenat nad wychowaniem i kształceniem młodzieży, promować będą młodzież szczególnie uzdolnioną oraz wszystkie działania kształtujące społeczną aktywność dzieci i młodzieży w duchu poszanowania polskiej tradycji oraz ideałów demokracji.
 • Stowarzyszenie akcentować będzie problemy związane z bezpieczeństwem mieszkańców województwa, w tym kwestie związane z funkcjonowaniem służby zdrowia. Wspólny wysiłek samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu znajdzie wyraz w działalności informacyjnej oraz wydawniczej i promocyjnej, prowadzonej przez stowarzyszenie.
 • Stowarzyszenie będzie wspierać i koordynować wszelką aktywność swoich członków w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Stowarzyszenie chce być platformą wymiany doświadczeń w działalności samorządowej swoich członków, organizatorem prezentacji dobrych doświadczeń partnerów zewnętrznych oraz koordynatorem samopomocy wewnętrznej w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych.