Rzeszów, 24 maja 2023 r.
Prelegenci:
dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki, Krzysztof Gwizdak – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Rajkowska – Zastępca Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa


Rzeszów, 10 lutego 2023 r.
XLV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 10 lutego 2023 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2023 r. oraz budżet PSST na 2023 r.  
W trakcie spotkania poruszono również kwestię repatriantów z byłych republik Radzieckich i zapewnienia im mieszkań przez gminy. Środki finansowe na zabezpieczenie pobytu tych osób w Polsce przeznaczane przez wojewodów są obecnie niewystarczające, dlatego wnioskowano o zwrócenie się do strony rządowej o zwiększenie finansowania.
Poruszono również problem dotyczący relacji pomiędzy samorządami a Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej i ponoszenia przez gminy ogromnych wydatków na utrzymanie klubów.


Podkarpacko – Lubelska Konferencja Samorządów Terytorialnych, 
Solina, 20 – 21 października 2022 r.
Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.
Liczba uczestników: 90


Goście Konferencji:
Jolanta Sawicka I Wicewojewoda Podkarpacki, Michał Gil Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Janusz Magoń - Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A., Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, Andrzej Kulig  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Alicja Wosik - Majewska - Kierownik Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-(BIAŁORUŚ)-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”, Tomasz Marzec z  Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciej Nowak Cement Ożarów S.A., Mariusz Skowroński i Leszek Mróz, Locon Sp. z o.o., Marcin Skrzypiec Specjalista Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego (CBI), Mariusz Gołaszewski Prezes Zarządu AESCO Group.

 

XLIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 14 lipca 2022 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas Obrad Dyrektor Biura PSST Marek Ćwiąkała zaprezentował sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marcin Kut przedstawił informację Komisji na temat wykonania budżetu za 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu PSST.
Na podstawie przedstawionych informacji obecni na XLIV delegaci jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021.
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Na zakończenie Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka zwrócił się do delegatów z prośbą o promowanie akcji „Samorządowcy na ratunek życiu”. Celem akcji jest uzupełnienie deficytu krwi w okresie letnim, poprzez promocję krwiodawstwa połączoną z organizacją zbiórek poza stałymi miejscami poboru krwi.
Po zakończeniu prezentacje dla samorządów przedstawili: Maciej Kowalczyk – NORD PARTNER Sp. z o.o. oraz architekt i urbanista Ruben Bardanaszwili.

Prezentacje:

1. Optymalizacja procesu inwestycyjnego w prawie miejscowym.pdf ico

 
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST
 


XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 31 marca 2022 r.

XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 31 marca 2022 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia oraz budżet PSST na 2022 r.  
W poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą, Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z naszym Stowarzyszeniem podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocowej, której celem jest wsparcie służb ratunkowych w obwodach partnerskich takich jak Lwowski, Iwano-Frankiwski, Zakarpacki i Tarnopolski. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, który następnie trafi do służb ukraińskich. W związku z tym Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło również uchwałę w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy.    
 Następnie Wojciech Bakun – Prezydent Przemyśla, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek przekazali uczestnikom spotkania informacje dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy i udzielanej pomocy na terenie ich samorządów.