XLVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 25 czerwca 2024 r.

We wtorek 25 czerwca 2024 r w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 Najważniejszym punktem XLVIII OZS był wybór nowych władz do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu PSST został ponownie wybrany Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Do Zarządu PSST VII kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

1. Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
2. Marek Bańkowski - Wójt Gminy Bukowsko
3. Robert Bednarz - Starosta Niżański
4. Barbara Broź - Starosta Lubaczowski
5. Aleksander Cwynar - Wójt Gminy Markowa
6. Kamil Dziukiewicz - Starosta Jarosławski
7. Paweł Gardy - Wójt Gminy Zaleszany
8. Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik
9. Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
10. Jacek Grzegorzak - Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
11. Wiesław Kąkol - Burmistrz Boguchwały
12. Adam Pawłuś - Starosta Jasielski
13. Robert Pędziwiatr - Wicestarosta Tarnobrzeski
14. Grzegorz Półchłopek - Wójt Gminy Korczyna
15. Damian Szubart - Burmistrz Miasta Łańcuta
16. Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec
17. Marcin Tarabuła - Wójt Gminy Domaradz
18. Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka
19. Agnieszka Wyszyńska - Wójt Gminy Kuryłówka
20. Andrzej Żygadło - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór prezydium Zarządu PSST nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbyło się zaraz po zakończeniu obrad XLVIII OZS.

 Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia VII kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

1. Rafał Bobala - Wójt Gminy Wojaszówka
2. Tadeusz Handziak - Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem
3. Janusz Krupczak - Wójt Gminy Rakszawa
4. Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
5. Marcin Nazarewicz - Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

 

 

 

 

 

Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się również po zakończeniu obrad XLVIII OZS.

Podczas Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjęte zostały uchwały:  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r. oraz  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2023 r.
Dokonano uroczystego podziękowania za pracę we władzach Stowarzyszenia VI kadencji dla ustępujących Członków Zarządu PSST oraz Członków Komisji Rewizyjnej PSST poprzez wręczenie im specjalnie przygotowanych listów – dyplomów.
Podczas obrad wystąpiła Pani Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zaprezentowała temat „Krajowy Program Odbudowy /KPO – inwestycje w zrównoważoną Gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”.

 

Zdjęcia: PSST

 


Rzeszów, 23 lutego 2024 r.
XLVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 23 lutego 2024 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2024 r. oraz budżet PSST na 2024 r.  Delegaci XLVII OZS zatwierdzili przyznaną Panu Jackowi Rożkowi – Wicestaroście Tarnobrzeskiemu, Złotą Honorową Odznakę PSST za zasługi dla samorządu terytorialnego.
W trakcie spotkania wieloletni Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek pożegnał się z samorządowcami i podziękował za długoletnią współpracę oraz życzył wszystkim startującym w najbliższych wyborach wygranej w pierwszej turze.
Przewodniczący XLVII OZS, Władysław Ortyl również podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę i życzył powodzenia w zbliżających się wyborach.

 W dniach  14 – 15 grudnia 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXX PKST było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele firm, którzy prezentowali swoje oferty dla jst.

Tematyka poruszana podczas Konferencji:

• Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie
• Cyberbezpieczny Samorząd – odpowiedź na wzrastającą liczbę ataków w administracji publicznej
• Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
• Podsumowanie wdrażania PROW na lata 2014-2020 oraz możliwość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach PS WPR na lata 2023-2027 i Priorytetu 8 FEP 2021-2027
• Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.
• Prezentacja projektu LIFE Podkarpackie – ochrona powietrza i efektywność energetyczna
• Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny
• Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa)
• Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego
• Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne
• Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska.

Prezentacje:

1. Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie.pdf ico
2. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich danych … naszą pasją.pdf ico
3. Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.pdf ico
4. Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez Województwo Podkarpackie – stan aktualny i perspektywy.pdf ico
5. Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.pdf ico
6. Projekt Zintegrowany LIFE - SKUTECZNE WDROŻENIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO „PODKARPACKIE – ŻYJ I ODDYCHAJ”.pdf ico
7. Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny.pdf ico
8. Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa).pdf ico
9. Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego.pdf ico
10. Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne.pdf ico
11. Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska naturalnego.pdf ico

 

Zdjęcia: PSST
 


W dniach  20 – 21 czerwca 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
W Konferencji wzięło udział ok 90 uczestników.  
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXIX PKST był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki, Sławomir Mazurek – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, Beata Leszczyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dyrektorzy wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Piotr Najda - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego urzędu Pracy w Rzeszowie. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali m.in. Ewa Tyrka - Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Paweł Śliwka - Starszy Specjalista ds. strukturyzacji finansowania w Departamencie Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” był Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Rzeszowie.


Rzeszów, 24 maja 2023 r.
Prelegenci:
dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki, Krzysztof Gwizdak – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Rajkowska – Zastępca Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa