Rzeszów, 9 grudnia 2022 r.
Prowadzący szkolenia: : Krzysztof Jarosiński i Marcin Błaszyk – radcy prawni, przedstawiciele Kancelarii TLhub


Tematyka szkolenia:

Ochrona danych osobowych, a także wizerunku oraz innych dóbr osobistych w codziennym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (RODO):

• Wybrane zagadnienia dotyczące JST występujących w roli administratorów danych: odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w administracji publicznej, wybrane, praktyczne zagadnienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialność cywilna — doniosły rodzaj odpowiedzialności, o którym ADO (Administratorzy Danych Osobowych) często zapominają,
• jak unikać najczęstszych błędów przy tworzeniu i przekazywaniu informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzul informacyjnych RODO),
• JST a media społecznościowe w kontekście ochrony danych osobowych i dóbr osobistych; kwestie autorskoprawne: kwestie prawne związane z prowadzonym fanpagem i profilami w innych mediach społecznościowych, ochrona wizerunku osób trzecich,
• Wybrane aspekty związane z powierzeniem przetwarzania danych: Identyfikacja powierzenia przetwarzania, o czym nie można zapominać decydując się na powierzenie przetwarzania danych, w jaki sposób zweryfikować podmiot przetwarzający (tzw. preaudyt), Umowa powierzenia przetwarzania – wybrane zagadnienia, utrata statusu podmiotu przetwarzającego,
• RODO a dostęp do informacji publicznej — relacja między przepisami.

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego BIP):

• Prawo do informacji publicznej — pojęcie, zakres i rodzaje informacji,
• Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej,
• Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej: przepisy o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrona prywatności osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy,
• Udostępnianie informacji publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek, procedura udzielenia informacji publicznej na wniosek, podstawy odmowy udostępnienia lub ograniczenia informacji publicznej na wniosek, odmowa udzielenia informacji i postępowanie odwoławcze — aspekty formalne,
• Opłaty związane z koniecznością przekształcenia informacji,
• Odpowiedzialność karna,
• Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego: pojęcie, podmioty uprawnione, podmioty zobowiązane, wyłączenia,
• Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania: zasady niedyskryminacji i niewyłączności, obowiązki podmiotu zobowiązanego, publiczne ogłoszenie warunków, oferta, zasada bezpłatności, warunki nałożenia opłaty za ponowne wykorzystywanie,
• Warunki ponownego wykorzystania,
• Ponowne wykorzystanie na wniosek: przesłanki do złożenia wniosku, ograniczenia, kwestie proceduralne.


 Załączniki:

1. Dostep do informacji publicznej BIP otwarte danepdf ico

2. Ochrona danych osobowych Wizerunek Dobra osobistepdf ico

 

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Ochrona danych osobowy, a także wizerunku..."
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Ochrona danych osobowy, a także wizerunku..."
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Ochrona danych osobowy, a także wizerunku..."
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Ochrona danych osobowy, a także wizerunku..."
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST